Dealer Register

ข้อมูลสมาชิก


ที่อยู่


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน *
สำเนาทะเบียนบ้าน *
เอกสารอื่นๆ เช่น แผนที่สำนักงาน *
รายละเอียดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท
* อัพโหลดไฟล์ได้เฉพาะ JPEG, GIF, PNG และไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 3MB เท่านั้น

เงื่อนไขในการสมัคร

1.สำหรับนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนธุรกิจหรือจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง
2.สำหรับบุคคลธรรมดา แนบบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหรือที่ตั้งสำนักงาน/ร้านค้า ให้ชัดเจน
3.สามารถบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4.จะไม่อนุมัติการสมัครตัวแทนจำหน่าย ในกรณีที่ส่งเอกสารมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์